Modeli

 

 

 

 

 

 

Identifikacioni sistemi

Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa su najčešće korišćeni identifikacioni sistemi koji se ostvaruju pomoću raznih vrsta ID kartica (RFID, bar-code, smart i sl.) i odgovarajućih čitača, otiskom prsta ili prepoznavanjem ljudskog lika.

Za evidenciju radnog vremena se najčešće korise RFID kartice (bezkontaktne) koje zaposleni dobijaju i pri svakom prolasku kroz kapiju "provlače" karticu blizu čitača, čime se registruje ulaz, izlaz ili neka od posebno zadatih opcija (slubeni ili lični izlasci i sl.).

Čitači su povezani sa centralnom bazom podataka na serveru na kome se beleži vreme i svrha svakog ulaska i izlaska, a samim tim se dobijaju izveštaji o ostvarenom radnom vremenu zaposlenih koji se mogu koristi u programima za obračun ličnog dohotka.

Pored svakog čitača poželjno je ugraditi kameru, pomoću koje se na serveru dobija i slika svakog lica koje je ušlo ili izašlo iz kruga preduzeća.

Osim za evidenciju radnog vremena, vrlo široka primena je i evidencija klijenata, tj. kupaca, naplata parkinga, registracija natočenog goriva na pumpama, elektronsko plaćanje ili bilo koji drugi vid evidencije lica, proizvoda i sl.

Osim evidencije radnog vremena, tu je i opcija za kontrolu pristupa kojom možete da odredite kome je sve dozvoljeno i kada može neko da uđe u određene prostorije ili druge objekte. Za to se najčešće koriste elektro ili elektro-magnetne brave koje kotrolišu RFID čitači.